جلسه دوم مراقبت های پرستاری داروهای بتا و آلفا بلوکرها
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
 دورهمی دانشجویی با طعم ترم اولی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
 دانشکده علوم پزشکی اسفراین میزبان بازرسان آموزشی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
برگزاری کارگاه اخلاق نگارش در مقالات
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/17
برگزاری کنفرانس اقدامات پرستاری در  استفاده از داروهای بتابلوکر تحت نظر بخش مراقبت های دارویی بیمارستان
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/17
برگزاری کارگاه احیای نوزادان براساس پروتکل ۲۰۱۵ توسط دانشجویان بخش اطفال
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/17
برگزاری آزمون آسکی در محل پراتیک دانشکده
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/7/14
اولین جلسه تیم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/7/14
مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/10
بوی ماه مهر در دانشکده علوم پزشکی اسفراین با ورود 69 دانشجوی جدید
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/10