روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری؛ روز چهارم و پنجم
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
1397/9/22
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری؛ روز سوم
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
1397/9/22
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری؛ روز دوم
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
1397/9/22
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری؛ روز اول
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
1397/9/22
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
روزشمار برنامه های هفته پژوهش و فناوری
1397/9/22
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/21
ماراتن ایده پردازی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/21
راه اندازی کانال توسعه آموزش علوم پزشکی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/21
کنفرانس علمی یک روزه مراقبت پرستاری در بیماران مولتیپل تروما
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/21
کارگاه
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/21
 میزبانی به روش دانشجویی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/19