صفحه اصلی > اداره کتب و انتشارات دانشگاه 

آدرس:خراسان شمالی، اسفراین، خیابان امام رضا (ع)، معاونت آموزشی

تلفن تماس(خانم فاطمه نوروزی): 05831550606

پست الکترونیک: pub@esfrums.ac.ir