کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

مدرس: جناب آقای یاسر تبرایی

تاریخ برگزاری: 96/12/10

 

محل برگزاری: سالن انفورماتیک، معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

محتوای کارگاه

 

لیست حاضرین

 

برنامه زمانبندی کارگاه

 

ارزشیابی کارگاه

 

تاییدیه کارگاه