کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مدرس: جناب آقای محسن کوشان

تاریخ برگزاری: 23/1/97

 

محل برگزاری: معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

 

لیست حاضرین

 

برنامه زمانبندی کارگاه

 

ارزشیابی کارگاه

 

تاییدیه کارگاه