دکتر حشمت اله قهرمانلو

دکترای روانشناسی

 رئيس اداره مشاوره علاوه بر ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره اي به انجام وظايف ذيل مبادرت مي ورزند:تشكيل و پيگيري تصميمات كميته روانشناختي و ساير كميته ها،عضويت در كميسيون موارد خاص دانشگاه،شوراي تأمين بهداشت رواني دانشجويان،اعمال سياستها و برنامه هاي پيشگيري و مشاوره، مصوب دفتر مركزي مشاوره،جلب همكاري متخصصين مورد نياز ( روانشناس، مشاور، روانپزشك و مددكار) به صورت پاره وقت،نظارت بر پذيرش مراجعين و ارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصين شاغل در اداره،تهيه گزارش ماهانه براي ارائه به دفتر مركزي مشاوره و شركت در دوره هاي بازآموزي

شماره تماس: 05837222469

ایمیل: d_h_216@yahoo.com

دکتر حشمت اله قهرمانلو

دکترای روانشناسی

 رئيس اداره مشاوره علاوه بر ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره اي به انجام وظايف ذيل مبادرت مي ورزند:تشكيل و پيگيري تصميمات كميته روانشناختي و ساير كميته ها،عضويت در كميسيون موارد خاص دانشگاه،شوراي تأمين بهداشت رواني دانشجويان،اعمال سياستها و برنامه هاي پيشگيري و مشاوره، مصوب دفتر مركزي مشاوره،جلب همكاري متخصصين مورد نياز ( روانشناس، مشاور، روانپزشك و مددكار) به صورت پاره وقت،نظارت بر پذيرش مراجعين و ارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصين شاغل در اداره،تهيه گزارش ماهانه براي ارائه به دفتر مركزي مشاوره و شركت در دوره هاي بازآموزي

شماره تماس: 05837222469

ایمیل: d_h_216@yahoo.com