معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

                                     مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :   علی اصغر فیروزیان

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیک

                                                                              تلفن: 05837223505

شرح وظایف