برگزاری همایش یاوران معروف در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/6/27
برگزاری همایش یاوران معروف در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/6/27
بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/6/25
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در سه ماهه دوم سال 1397
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/6/25
برنامه کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 97-98 دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/6/24
هفتمین نشست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره مناطق دهگانه شمال و شمال شرق  دانشگاه های علوم پزشکی کشور
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/6/11
برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/29
جلسه ای با هدف فراهم نمودن امنیت فراگیران کارآموز بیمارستان
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/29
اطلاعیه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/15