اعزام اولین اردوی جهادی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ـ معاونت آموزشی
1397/4/24
اطلاعیه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/11
اردوی راهیان نور (کردستان و آذربایجان غربی)
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ـ معاونت آموزشی
1397/4/6