اداره  آموزش

واحد آموزش دانشکده را می توان به عنوان بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه تلقی نمود. معاونت آموزش در خصوص برنامه ریزی های راهبردی دانشگاه و واحد آموزش در مورد برنامه ریـزی های کوتاه مدت امور آموزشـی و ارتباط مستقیم با دانشـجویان ، کارشـناسـان آموزش ، معاونیـن آموزشی و روسـای دانشکده ها عمل می نماید.

رئیس اداره آموزش و تحقیقات دانشکده در حال حاضر خانم سمیه دلرحمی و کارشناس آموزشی دانشکده خانم گلدسته دلاور می باشند.