اداره  آموزش

واحد آموزش دانشکده را می توان به عنوان بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه تلقی نمود. معاونت آموزش در خصوص برنامه ریزی های راهبردی دانشگاه و واحد آموزش در مورد برنامه ریـزی های کوتاه مدت امور آموزشـی و ارتباط مستقیم با دانشـجویان ، کارشـناسـان آموزش ، معاونیـن آموزشی و روسـای دانشکده ها عمل می نماید.

رئیس اداره آموزش و تحقیقات دانشکده در حال حاضر خانم سمیه دلرحمی و کارشناس آموزشی دانشکده خانم گلدسته دلاور می باشند.


اداره  آموزش

واحد آموزش دانشکده را می توان به عنوان بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه تلقی نمود. معاونت آموزش در خصوص برنامه ریزی های راهبردی دانشگاه و واحد آموزش در مورد برنامه ریـزی های کوتاه مدت امور آموزشـی و ارتباط مستقیم با دانشـجویان ، کارشـناسـان آموزش ، معاونیـن آموزشی و روسـای دانشکده ها عمل می نماید.

رئیس اداره آموزش و تحقیقات دانشکده در حال حاضر خانم سمیه دلرحمی و کارشناس آموزشی دانشکده خانم گلدسته دلاور می باشند.