معرفی سرپرست اداره آموزش:

سرپرست اداره آموزش :   سمیه دل رحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

                                                                                         تلفن: 05837223504

                          شرح وظایف