اخراج آموزشی

اخراج غیر آموزشی

اعلام فوت دانشجو

انتقال به توام باتغيير رشته

انتقال ازتوام با تغيير رشته

انتقال به سایر دانشگاهها

انتقالی از دانشگاه

برنامه نویسی آموزشی و جریان برنامه ترم ( جبرانی )

پذیرش دانشجویان فوریت پزشکی

پذیرش

ترك تحصيل

تغییر رشته

دانشجویان شاهد و ایثارگر

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

فرآیند اعلام دانش آموختگی

فرآیند امور مربوط به درس ارزشهای دفاع مقدس

فرآیند انتخاب واحد اینترنتی

فرآیند انتخاب واحد غیر اینترنتی

فرایند انجام امور مربوط به ارزشیابی اساتید

فرایند انصراف از تحصیل دانشجو

فرآیند بایگانی نمرات مادر

فرآیند برگزاری امتحانات

فرآیند برنامه ریزی امتحانات

فرآیند تطبیق دروس

فرایند تعریف استاد در سما

فرآیند تعریف درس

فرایند تعیین اساتید دروس مشترک

فرآیند تغییر نمره

فرآیند تهیه و به روز رسانی توزیع ترمی رشته ها برحسب ورودی

فرایند جذب اساتید حق التدریس

فرآیند حذف تکدرس

فرآیند حذف و اضافه

فرآیند رسیدگی به تخلفات امتحانی

فرآیند رسیدگی به غیبت دانشجویان

فرایند صدور گواهی تدریس

فرآیندمعرفی به استاد

مرخصي تحصيلي زایمان

معرفی و اعلام دانشجویان دارای افت تحصیلی

معرفی و اعلام دانشجویان مشروطی

مهمان شدن به دانشگاه

مهمان شدن به سایر دانشگاه ها