واحد ثبت نام و پذیرش

کارشناس واحد:

 کارشناس اداره آموزش  : محدثه مرادیان

      آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی     

 پست الکترونیک: moradiyan10@yahoo.com

     تلفن: 05837223504

شرح وظایف


واحد ثبت نام و پذیرش

کارشناس واحد:

 کارشناس اداره آموزش  : محدثه مرادیان

      آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی     

 پست الکترونیک: moradiyan10@yahoo.com

     تلفن: 05837223504

شرح وظایف