واحد نظام وظیفه

      کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   فریده حاجی زاده

     آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 پست الکترونیک:mp74poo@gmail.com

تلفن: 05837223504


     واحد نظام وظیفه

      کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   فریده حاجی زاده

     آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 پست الکترونیک:mp74poo@gmail.com

تلفن: 05837223504