واحد دانش آموختگان

کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   محدثه پورقنبرزاده

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:mp74poo@gmail.com

تلفن: 05837223504


     واحد دانش آموختگان

کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   محدثه پورقنبرزاده

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:mp74poo@gmail.com

تلفن: 05837223504