اعضای شورای پژوهشی

جناب آقای دکتر عباس نیک  روش

جناب آقای دکتر اسحق ایلدرآبادی

جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلی زاده

جناب آقای دکتر محمدقاسم تابعی

جناب آقای دکتر مسعود مژده ای فر

جناب آقای محمود مرحمتی

جناب آقای علی اصغر فیروزیان

سرکار خانم فاطمه تشریفی

سرکار خانم اکرم ژیانی فر

سرکار خانم محبوبه فیروز

جناب آقای نصرالله یزدی

سرکار خانم فرشته عیدی