اعضای شورای انتشارات

جناب آقای دکتر اسحق ایلدرآبادی

جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلی زاده

جناب آقای محمود مرحمتی

جناب آقای سیدمهدی سعادتی

سرکار خانم اکرم ژیانی فر

جناب آقای دکتر رضا حقانی نسیمی

جناب آقای محسن شجاع