اعضای شورای انتشارات

جناب آقای دکتر علی اصغر نشاط

جناب آقای دکتر حشمت اله قهرمانلو

جناب آقای دکتر احمد صادقی

جناب آقای محمود مرحمتی

سرکار خانم آمنه صفری

سرکار خانم اکرم ژیانی فر

جناب آقای محسن شجاع