صفحه اصلی > شرح وظایف 


شرح وظایف

1-تدوین و تنظیم برنامه عملیاتی دانشجویی و ارائه آن به ر یاست دانشکده و ارسال گزارش مربوطه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

۲- هماهنگی و نظارت بر اداره امور خوابگاههای دانشکده درجهت تامین و  تجهیز خوابگاههای دانشجویی

۳- هماهنگی و نظارت بر امور تغذیه و کنترل کمی و کیفی آن

۴- ارائه تسهیلات به دانشجویان از طریق اهداء وامهای تحصیلی ، ضروری و... با معرفی به اداره رفاه دانشگاه

۵- برگزاری نشستها و جلسات متفاوت با دانشجویان درجهت ارتباط نزدیکتر و ارائه خدمات مطلوب و رفع مشکلات احتمالی

۶- برگزاری ماهانه جلسات شورای فرهنگی دانشکده درجهت هماهنگی و برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای دانشجویی،فرهنگی

۷- نظارت و پشتیبانی از فعالیتهای تشکلها و کانون های دانشجویی به منظور ایجاد روحیه نشاط و تقویت حس تعاون و همکاری

۸- تقویت بنیه علمی، دینی، مذهبی و فرهنگی دانشجویان از طریق برگزاری کلاسها وکارگاه های آموزشی، فرهنگی

۹- برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی

۱۰- هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه