صفحه اصلی > مسئول امور رفاهی و تغذیه 

 

 

نام و نام خانوادگی :

بهاره حجی پور


مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری


شماره تماس :

05837229052

 

 شرح وظایف مسئول امور رفاهی و تغذیه


1-   ثبت اطلاعات دانشجویان متاهل و بایگانی اسناد و مدارک موجود در پرونده دانشجو

2-  الصاق اسناد و مدارک مربوط به وضعیت تاهل دانشجویان در سیستم صندوق رفاه

3- انجام امور مربوطه به ثبت و تغییرات وضعیت تحصیلی دانشجو (تغییرات شماره دانشجویی ،رشته تحصیلی، انتقالی

4- الصاق اسناد و مدارک وام های دانشجویان جهت دریافت وام ضروری و وام تحصیلی و ثبت نام دانشجویان متقاضی وام

5-  اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وام های دانشجویی و درخواست خوابگاه  در هر ترم از طریق پورتال دانشجویی

6- امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان بهره مند از تسهیلات خوابگاه و انواع وام و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل

7- انجام امور مربوط به تسویه حساب و تنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط

8- تشکیل پرونده بایگانی برای کلیه دانشجویان جدیدالورود

9- انجام امورمربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وثبت مشخصات سجلی و تحصیلی مربوط در سامانه صندوق رفاه

10-انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویان و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون

11- اقدام به ثبت نام و نگهداري سوابق دانشجویان طبق دستورالعمل هاي مربوط

12- شرکت در جلسات توجیهی دانشجویان ، همایش ها ی مربوط طبق دستور مقام بالاتر

13- پاسخگویی به سؤالات مراجعان و راهنمایی هاي لازم به آنان

14- مراجعه و شرکت در جلسات مربوط به امور سلف و تهیه پیش نویس مربوط به امور سلف و آشپزخانه

15- انجام امور مربوط به سرویس دادن در سلف سرویس و سرو غذا طبق برنامه غذایی و دادن آمار روزانه غذا

16- گزارش لازم درمورد تغییرات ضروري در سلف سرویس وآشپزخانه

17- تهیه برنامه غذایی و انجام کلیه امور اداري مربوط به سالن غذا خوري از قبیل کنترل آمار غذایی و آماده کردن سند غذا به طور ماهیانه

18- صدور کارت تغذیه برای دانشجویان جدید

19- تهیه گزارش عملکرد شرکت طرف قرارداد سلف سرویس دانشکده و ارائه آن به معاون دانشجویی و فرهنگی به صورت ماهانه

20- پیگیری مشکلات مربوط به اتوماسیون تغذیه دانشجویان

21- بررسی وضعیت تغذیه و بهداشت مواد غذایی سلف و سرویس دانشجویان

22- برنامه ریزی ، و همکاری در برگزاری اردوهای دانشجویی

23- پیگیری مسائل مربوط به امور رفاهی دانشجویان (وام دانشجویی و....)

24- هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان

25-مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه

26-انجام سایر وظایف محوله از سوی مسئول مافوق