کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مدرس: جناب آقای دکتر علی تقی پور " مدرس کشوری اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی"

تاریخ برگزاری: 1395/02/29

محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه