کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت

مدرس: سرکارخانم مهندس میترا امین لو " رئیس اداره توسعه فناوری انستیتو پاستور "

تاریخ برگزاری: 1395/10/15

محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه مالکیت فکری و ثبت بتنت