همانطور که مستحضرید مجلات، علمی ابزار و محیط انتشار، اشاعه و نقد دانش محسوب می شوند. 
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی در آدرس blacklist.research.ac.ir   منشر می باشد. مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران و موسسات مربوطه که از تاریخ اول ژانویه 2017 میلادی و بعد ازآن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود. این مقالات برای ارتقاء، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی، شرکت در جشنواره رازی، شهیدمطهری و هرگونه جشنواره های دانشگاهی و نیز تمامی سایر فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پایان نامه، برای دفاع از پایان نامه های دانشجویان و نیز مقالات ارائه شده برای اخذ مجوز پذیرش در رشته های دکترا پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.
فهرست مجلات نامعتبر و علمی در آدرس فوق، تاکنون بیش از 1000 عنوان مجله را شامل می شود. این فهرست مرتبا بازبینی، ویرایش و روزآمد می شود. درنتیجه لازم است همکاران هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قبل از انتخاب و ارسال مقاله برای مجلات هدف، حتما به سامانه فوق مراجعه و از نبود عنوان مجله موردنظر در فهرست مذکور، برای انتشار مقاله خود مطمئن شوند. باتوجه به گستردگی مجلات نامعتبر و افزوده شدن روزانه تعداد این مجلات در دنیا، فهرست حاضر نمی تواند دربرگیرنده تمامی مجلات نامعتبر جهان باشد. در این مورد همکاران محترم می توانند از طریق گزینه " پیشنهاد مجله برای برررسی " در سامانه فوق و یا ضمن مکاتبه رسمی، نسبت به استعلام اعتبار مجله مورد نظر از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمایند. تاکید می شود عدم وجود مجله در فهرست موجود در آدرس فوق، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست اما وجود مجله در این فهرست قطعا نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.