وابستگی سازمانی (Affiliation) دانشکده به شرح ذیل می باشد:

 

Affiliation: Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran

 

 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران