کارگاه علم سنجی

مدرس: "خانم دکتر منصوره فیض آبادی " دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی 

تاریخ برگزاری: 1/6/96

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

لیست حاضرین

برنامه زمانبندی کارگاه

ارزشیابی کارگاه

تاییدیه کارگاه