کارگاه "جستجوی منابع الکترونیک"

مدرس: خانم دکتر منصوره فیض آبادی

تاریخ برگزاری: شنبه 1396/10/02

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

محتوای کارگاه

لیست حاضرین

برنامه زمانبندی کارگاه

ارزشیابی کارگاه

تاییدیه کارگاه