معرفی مسئول شورای انضباطی دانشجویان

 

ردیف    نام و نام خانوادگی                          سمت
۱  آقای نصراله یزدی            دبیر شورای بدوی انضباطی دانشکده

 

شرح وظایف


راهنمای جستجو

 

معرفی مسئول شورای انضباطی دانشجویان

 

ردیف    نام و نام خانوادگی                          سمت
۱  آقای نصراله یزدی            دبیر شورای بدوی انضباطی دانشکده

 

شرح وظایف