کارشناس امور دانشجویی

محترم پورحسین

کارشناس امور دانشجویی

1.انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وثبت مشخصات سجلی و تحصیلی مربوط در سامانه صندوق رفاه

2.انجام امور مربوط به اخذ تعهدات محضری دانشجویان وثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون

4.اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وام های دانشجویی و درخواست خوابگاه در هرترم از طریق پورتال دانشجویی

5. انجام امور مربوط به تسویه حساب وتنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب و انعکاس به مراجع ذیربط

6.پیگیری مسائل مربوط به امور رفاهی دانشجویان (وام دانشجویی و ....)

شماره تماس:05837222469 

ایمیل: mohtarampoorhossein@gmail.com