کارشناس تغذیه

محترم پورحسین

کارشناس تغذیه

تهیه برنامه غذایی

انجام کلیه اموراداری مربوط به سالن غذاخوری ازقبیل کنترل آمارغذایی

آماده کردن سند غذا به طور ماهیانه

صدور کارت تغذیه برای دانشجویان جدید

شماره تماس: شماره تماس:05837222469 

ایمیل: mohtarampoorhossein@gmail.com