کارشناس امور خوابگاه

کارشناس امور خوابگاه ها

مرضیه قنبرآبادی 

1-انجام امور مربوط به ثبت نام واسکان دانشجویان جدیدالورود.

2-ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی سالهای قبل.

3-برگزاری جلسات تصمیم گیری دراین خصوص در مدیریت دانشجویی.

4-تعیین اتاق دانشجویان .

5-تهیه معرفی نامه دانشجویان ساکن خوابگاه.

6-تهیه کارت ورود به خوابگاه.

7-بکارگیری تمهیدات لازم جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود طبق ظوابط و آئین نامه های موجود طی جلسات.

8-مشترک امور خوابگاه ها ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان جدیدالورود.

9-اخذ تعهدات لازم از دانشجویان در ابتدای سکونت در خوابگاه ها.

10-تهیه فرم هاو لیست های مورد نیاز .

11-آماده سازی خوابگاه ها در طول تابستان از قبیل پیگیری های مختلف در زمینه های ساختمانی تاسیساتی و خدماتی و غیره.

12-همکاری و هماهنگی با مدیریت حراست و انتظامات دانشگاه در خصوص ورود و خروج افراد و دانشجویان به خوابگاه.

13-همکاری و هماهنگی با نهاد های دانشجویی از قبیل شورای صنفی خوابگاه و امور فرهنگی خوابگاه .

14-نظارت و پیگیری جهت انجام هرچه بهتر امور بهداشتی و نظافتی خوابگاه ها.

15-نظارت و پیگیری جهت انجام هرچه بهتر امور فنی و تاسیساتی و ساختمانی خوابگاه .

16-بازدید مستمر از خوابگاه های دانشجویی.

17-درخواست و پیگیری جهت دریافت لوازم مورد نیاز خوابگاه از قبیل تلویزیون . موکت.میزوغیره.

18-برسی و اعلام خسارت وارده توسط دانشجویان به اموال خوابگاه به کراجع ذیصلاح دانشگاه .

19-اخذ خسارت از دانشجویانی که به اموال خوابگاه خسارت وارد نمودند.

20-بررسی و رسیدگی به مسائل و موارد انظباطیدانشجویان ساکن خوابگاه .

21-بررسی جلسات با مدیران حوزه معاونت دانشجویی جهت اخذ تصمینات لازم.

22-بررسی جلسات مشترک با سرپرستان خوابگاه ها در راستای عملکرد هر چه بهتر ایشان .

23-پاسخگویی به انتظارات و خواسته های دانشجویان .

24-انجام اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان ساکن خوابگاه.

25-پیگیری و اقدام جهت تعمیر لوازم خوابگاه ها ازقبیل یخچال . آبسردکن.تلویزیون.و غیره .

26-گزارش نارسایی ها و کمبود های خوابگاه برای مقام مافوق.

27-بایگانی سوابق مکاتبات و بخشنامه های مربوط.

28-انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ابلاغ می گردد.

 

ایمیل:marziye.gh.1993.z@gmail.com