صفحه اصلی > معاونت آموزشي > مدیریت آموزش  > واحد تحقیقات > کارشناسان واحد پژوهش 
  •  کارشناس پژوهش:

 

کارشناس پژوهش :   فاطمه نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک:norouzif921@gmail.com

تلفن: 05837241603

 

 

 

  • معرفی کارشناس آمار و علم سنجی

کارشناس آمار و علم سنجی :   زهرا محمدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی

پست الکترونیک:mohammadizahra20@gmail.com

تلفن: 05837241603

 


راهنمای جستجو
  •  کارشناس پژوهش:

 

کارشناس پژوهش :   فاطمه نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک:norouzif921@gmail.com

تلفن: 05837241603

 

 

 

  • معرفی کارشناس آمار و علم سنجی

کارشناس آمار و علم سنجی :   زهرا محمدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم سلولی و ملکولی

پست الکترونیک:mohammadizahra20@gmail.com

تلفن: 05837241603