معاون تحقیقات و فناوری دانشکده:      دکتر علی اصغر نشاط

تلفن تماس با دفتر معاونت:      058-31550604

فاکس:  058-37238757

مسئول دفتر:    مهدی عباسی

آدرس پستی:    اسفراین – خیابان امام رضا (ع)- معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

پست الکترونیک:     Neshat.a@esfrums.ac.ir

پست الکترونیک معاونت تحقیقات:     research@esfrums.ac.ir

فایل رزومه


راهنمای جستجو

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده:      دکتر علی اصغر نشاط

تلفن تماس با دفتر معاونت:      058-31550604

فاکس:  058-37238757

مسئول دفتر:    مهدی عباسی

آدرس پستی:    اسفراین – خیابان امام رضا (ع)- معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

پست الکترونیک:     Neshat.a@esfrums.ac.ir

پست الکترونیک معاونت تحقیقات:     research@esfrums.ac.ir

فایل رزومه