مدیر آموزش و تحقیقات: علی اصغر فیروزیان

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی(دانلود رزومه)

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیک: firouzian.a@esfrums.ac.ir

تلفن تماس:05831550623

آدرس:آدرس:خراسان شمالی،اسفراین،خیابان امام رضا (ع)

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:دکتر حسین روحانی

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای آموزش بهداشت

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی: رزومه  

پست الکترونیک: hoseinrohani3@gmail.com

تلفن تماس:05831550630

کارشناس پژوهش :   فاطمه نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک:norouzif921@gmail.com

تلفن: 05831550606

 

کارشناس آمار و علم سنجی :   فرشته عیدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک:eidy.biostatistic@gmail.com

                   تلفن: 05831550627

 

کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی:سمیه رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

پست الکترونیک:somayerahimi90@gmail.com

                    تلفن: 05831550632

 


راهنمای جستجو

مدیر آموزش و تحقیقات: علی اصغر فیروزیان

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی(دانلود رزومه)

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیک: firouzian.a@esfrums.ac.ir

تلفن تماس:05831550623

آدرس:آدرس:خراسان شمالی،اسفراین،خیابان امام رضا (ع)

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:دکتر حسین روحانی

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای آموزش بهداشت

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی: رزومه  

پست الکترونیک: hoseinrohani3@gmail.com

تلفن تماس:05831550630

کارشناس پژوهش :   فاطمه نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک:norouzif921@gmail.com

تلفن: 05831550606

 

کارشناس آمار و علم سنجی :   فرشته عیدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک:eidy.biostatistic@gmail.com

                   تلفن: 05831550627

 

کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی:سمیه رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

پست الکترونیک:somayerahimi90@gmail.com

                    تلفن: 05831550632