صفحه اصلی > معاونت آموزشي > معاونت تحقیقات > اهداف و چشم انداز 

رسالت، چشم انداز و اهداف معاونت تحقیقات و فناوری

رسالت (Mission)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت در راستای نیازهای جامعه فعالیت می نماید و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های پژوهشی و فناوری های نوین به مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشکده می پردازد.

این حوزه مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.

چشم انداز (Vision)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراینبر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزء دانشکده های مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد.

اهداف (Goals)

 • اجرای سیاستهای کلی و مصوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
 • توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در دانشکده
 • بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت سیستم آمار و اطلاع رسانی دانشکده
 • هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
 • بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران
 • هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی
 • حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور
 • حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشکده
 • برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنانو اعضای هیات علمی دانشکده

 


راهنمای جستجو

رسالت، چشم انداز و اهداف معاونت تحقیقات و فناوری

رسالت (Mission)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت در راستای نیازهای جامعه فعالیت می نماید و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های پژوهشی و فناوری های نوین به مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشکده می پردازد.

این حوزه مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.

چشم انداز (Vision)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراینبر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزء دانشکده های مطرح همتراز خود درسطح کشور در پنج سال آینده باشد.

اهداف (Goals)

 • اجرای سیاستهای کلی و مصوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
 • توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی مرتبط در دانشکده
 • بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت سیستم آمار و اطلاع رسانی دانشکده
 • هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
 • بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران
 • هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی
 • حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور
 • حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشکده
 • برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنانو اعضای هیات علمی دانشکده