سرپرست اداره آموزش :   سمیه دل رحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

تلفن: 05837223504


سرپرست اداره آموزش :   سمیه دل رحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

تلفن: 05837223504