شرح وظایف


اداره  آموزش

واحد آموزش دانشکده را می توان به عنوان بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه تلقی نمود. معاونت آموزش در خصوص برنامه ریزی های راهبردی دانشگاه و واحد آموزش در مورد برنامه ریـزی های کوتاه مدت امور آموزشـی و ارتباط مستقیم با دانشـجویان ، کارشـناسـان آموزش ، معاونیـن آموزشی و روسـای دانشکده ها عمل می نماید.

رئیس اداره آموزش و تحقیقات دانشکده در حال حاضر خانم سمیه دلرحمی و کارشناس آموزشی دانشکده خانم گلدسته دلاور می باشند

از جمله وظایف و مسئولیت های ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

معرفي وشرح وظايف رئیس اداره آموزش

 • همکاری در امور ارجاعی از طرف معاونت آموزشی
 • همکاری و هماهنگی با آموزش کل در امور آموزشی
 • همکاری در آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود به قوانین و مقررات آموزشی
 • همکاری در برگزاری جلسه مسئولین دانشکده با دانشجویان
 • همکاری در تهیه توزیع ترمی وتفکیک لیست دروس نیمسال
 • همکاری با اساتید مشاور در تهیه پرونده آموزشی جهت دانشجویان
 • نظارت بر انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف تکدرس
 • نظارت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان بطور مرتب با همکاری و هماهنگی اساتید مشاور
 • نظارت بر اداره امور کلاس ها
 • نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم و جمع آوری نمرات از اساتید
 • نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي و هماهنگي فعاليتها و راهنمايي لازم در زمينه انجام وظايف و تقسيم كار
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی وسایر جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش
 • شرکت در جلسات شورای نقل و انتقال دانشکده و تهیه صورتجلسه و آماده نمودن مکاتبات
 • تهیه پیش نویس جهت نامه های ارسالی
 • دریافت برنامه های کارآموزی و کارورزی در هر نیمسال ازگروه های آموزشی و هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت .
 • بازدید از محیط های آموزشی ، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مدیران گروه ها .
 • ایجاد تعامل بین مدیریت دفاتر پرستاری و مدیریت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پیشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصیلی.
 • ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش
 • تعیین دانشجویان ممتاز رتبه اول تا سوم
 • معرفی دانشجویان برتر به کمیته استعدادهای درخشان
 • مکاتبه در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان
 • اخطار کتبی به دانشجویان در خصوص مشروطی
 • تهیه آمار مربوط به اساتید ودانشجویان برای واحدهای درخواستی
 • معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی با هماهنگی مدیران گروه و معاون آموزشی دانشکده به معاونت دانشجویی
 • تایید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • اعلام نمرات دانشجویان میهمان به معاونت آموزشی جهت ارسال به دانشگاه مبدأ
 • انجام امور مربوط به کاربری نرم افزار سما

معرفي وشرح وظايف کارشناس آموزش

 • همکاری و هماهنگی با مديريت آموزشی دانشکده در امور ثبت نام دانشجویان
 • ثبت و برنامه ريزي دروس با هماهنگي گروه هاي مختلف آموزشي دانشکده زیر نظر مسئول آموزش
 • تنظيم و اعلام ساعات دروس نظري و عملي و کارآموزي دانشجويان به صورت برنامه هفتگي
 • کنترل تشکيل کلاس هاي دانشکده بر طبق برنامه ریزی انجام شده و ارسال گزارش به مسئول آموزش
 • انجام امور آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر مانند اعلام وضعيت تحصيلي, تعداد ترم مشروطي
 • انجام امور آموزشي دانشجويان مانند درخواست مرخصي تحصيلي, گواهي اشتغال به تحصيل, تطبيق واحد هاي گذرانده, انصراف از تحصيل, ترک تحصيل, انتقال, تغيير رشته, مهمان و...
 • بررسي و کنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرایش ترمی
 • انجام امور مربوط به بايگاني
 • هماهنگی و همکاری درتهیه فرم هاي مربوط به قرار داد حق التدريس و گواهي تدريس اساتيد مطابق دستور
 • تهیه و ارائه آمارهای مربوط به امور آموزشی طبق دستور
 • آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی با همکاری اساتید مشاور
 • ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش بالینی به معاونت آموزشی.
 • گرفتن گزارش غیبت دانشجویان.
 • ثبت غیبت دانشجویان
 • بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان از زمان پذیرش در دانشکده تا فارغ التحصیلی: اعم از کنترل پرونده آموزشی ، گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ٫اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها ، رعایت پیش نیاز دروس و...
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان
 • تهیه پیش نویس بعضی از نامه های ارسالی
 • مسئولیت اداره امور کلاسها طبق برنامه
 • کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان