نام و نام خانوادگی :

بهاره حجی پور


مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری


شماره تماس :

05837229052