کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (EndNote)

 

مدرس: آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی" عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"

 

تاریخ برگزاری: 9/6/96

 

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

لیست حاظرین

برنامه زمانبندی کارگاه

ارزشیابی

تاییدیه کارگاه