معرفی مدیر آموزش

 

معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

 

مدیر آموزش و تحقیقات:  دکتر مجید کیان مهر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی

(رزومه مدیر آموزش و تحقیقات)

پست الکترونیک : majid.kianmehr@gmail.com

شماره تماس دفتر مدیر آموزش و تحقیقات: 31550640-058