اداره آموزش

اداره آموزش

  • معرفی کارشناس مسئول آموزش:

کارشناس مسئول آموزش :   سمیه دلرحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

تلفن: 05831550605