واحد دانش آموختگان

معرفی واحد دانش آموختگان

کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   سارا عابدی

آخرین مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت امور آموزشی

 

تلفن: 05831550614

فرایندها

فرایند فارغ التحصیلی