مدیر گروه

سرکار خانم محبوبه فیروز

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (91-1387)

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1394-1391)

راههای ارتباطی با مسئول برنامه ریزی درس

تلفن: 05831550625

ایمیل: mahbobehfirooz@yahoo.com