مدیر گروه
 • معرفی مدیر گروه

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر احمد صادقی

 دکترای مدیریت بهداشت و درمان و عضو هیئت علمی

 

سوابق تحصیلی:

کاردانی بهداشت عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (83-1381)

کارشناسی بهداشت عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران (85-1383)

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 88-1386)

دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز (95-1391)

 

راههای ارتباطی با مدیر گروه

تلفن: 05831550618

ایمیل: ahmadsadeghi1363@gmail.com

فایل رزومه مدیر گروه

——————————

 • شرح وظایف مدیر گروه بهداشت عمومی

 

 • همكاري و نظارت بر برنامه ریزي آرایش دروس و بررسی واحدهاي ارائه شده دانشجویان گروه بهداشت عمومی مطابق سرفصل دروس
 • نظارت و همكاري با اعضاء گروه براي تدوین برنامه هاي آموزشی مورد نیاز گروه
 • ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروه های آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی
 • نظارت بر برنامه ریزي و اجراي مناسب كارآموزي در عرصه دانشجویان
 • نظارت بر عملكرد اعضاء گروه، كاركنان تحت سرپرستی و اساتید حق التدریس
 • ارائه مشاوره با دانشجویان بهداشت عمومی و بررسی پیشرفت تحصیلی آنها
 • شركت در جلسات كارگروه هاي دانشگاهی و یا خارج از دانشگاه
 • نیازسنجی و تعیین اولویت هاي بهداشتی جهت طراحی و اجراي مداخلات مناسب
 • جمع آوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت عمومی
 • تهیه و تنظیم دستور العمل ها و بخشنامه هاي وزارت متبوع و ابلاغ آن به اعضاء گروه
 • مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی گروه و تنظیم گزارش و ارائه پیشنهادهاي لازم
 • پیگیري و انجام امور ابلاغ شده از طرف معاون آموزشی
 • انجام پژوهش و تحقیقات كاربردي با همكاري سایر اعضاء گروه