اعضای هیات علمی

مهندس اسماعیل شجاع

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 نوع استخدام: هیات علمی پیمانی تمام وقت 
آدرس پست الکترونیکی:   e.shoja@nkums.ac.ir  -  shoja.esmaeil@gmail.com

آدرس محل کار:‌ اسفراین، خیابان امام رضا(ع)، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تلفن:‌ 05831550619

 

مهندس علی چوپانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 نوع استخدام: هیات علمی پیمانی
آدرس پست الکترونیکی:     choupania2@gmail.com

آدرس محل کار:‌ اسفراین، خیابان امام رضا(ع)، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تلفن:‌ 05831550620