شرح وظایف

اهداف:

بمنظور ساماندهی امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده و در راستای تشکیل دفتر امور هیات علمی در معاونت آموزشی وزارت متبوع، مدیریت امور هیات علمی در دانشکده و زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی دانشکده تشکیل می گردد. هدف این مدیریت انجام کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی اعم از برآورد نیاز، جذب، استخدام، به کار گیری و انعقاد قرارداد، انجام تعهدات خدمتی و سایر امور مربوطه و همچنین امور مربوط به ترفیع، ارتقاء، مرخصی، ماموریت، بازنشستگی، ارزشیابی فعالیت­های کیفی و کمی آنان به طور مستمر و سایر امور مرتبط می باشد.

 

شرح وظایف:

1. مديريت فرآيند ترفيع پایه اعضاء هيات علمي دانشکده

2. كنترل و بررسي پرونده ترفيع و تشكيل جلسات شوراي ترفيع

3. ابلاغ راي نهايي شوراي ترفيع و ذخيره پژوهشي به اعضاء هيات علمي

4. حفظ و نگهداري سوابق ترفيع

5. بررسي و بازنگري آئين نامه ها ودستورالعمل هاي مرتبط با امورمختلف اعضاء هيات علمي و ارائه پيشنهادات لازم

6. راه اندازي سيستم هاي مكانيزه درامورمختلف اعضاء هيات علمي(ترفيع، ارتقاء، ارزشيابي، و ... )

7. انجام ساير امور مربوط به اعضاء هيات علمي (محوله از سوي معاون آموزشي و رئيس دانشکده)