مدیر گروه

مدیر گروه رشته فناوری اطلاعات سلامت :

جناب آقای دکتر شمس آبادی

شماره تماس : 31550627-058

ایمیل : shamsabadi1010@gmail.com