معرفی کارشناسان

سرکار خانم رگبار (کارشناس امور خوابگاه ها)

شماره تماس: 31550633-058

سرکار خانم حاتمی (کارشناس تربیت بدنی)

شماره تماس: 31550641-058

سرکار خانم ولیان (کارشناس امور فرهنگی)

شماره تماس: 31550628-058

سرکار خانم مختاری (کارشناس امور فرهنگی)

 

شماره تماس: 31550646-058

سرکار خانم عابدینی (کارشناس امور تغذیه)

شماره تماس: 31550613-058