معرفی مدیر

مدیر امور اداری و عمومی

جناب آقای سید مجتبی آقایی

شماره تماس : 31550623-058