دبیرخانه معاونت آموزشی

آقای مهدی عباسی

شماره تماس : 37238757-058

058-31550604

شماره فکس : 37238757-058