معرفی معاون آموزشی دانشکده

دکترعلی اصغر نشاط

دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست ، گرایش آب و فاضلاب

استادیار دانشکده علوم پزشکی اسفراین

معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

پست الکترونیک : en.neshat@gmail.com

                                                                               تلفن و نمابر : 05837238757