واحد ثبت نام و پذیرش

کارشناسان واحد ثبت نام و پذیرش 

 • کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش : خانم کمالی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن: 05831550632

شرح وظايف:

 • انجام امور ثبت نام  و پذیرش و تشکیل پرونده آموزشی پرستاری و بهداشت حرفه ای
 •  بایگانی مدارک تحصیلی و مستندات مربوط به پرونده تحصیلی دانشجویان  پرستاری و بهداشت حرفه ای
 • بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان  پرستاری و بهداشت حرفه ای اعم از کنترل پرونده آموزشی، گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ٫اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها ، رعایت پیش نیاز دروس و...
 • صدور نامه جهت ارسال به مدارس و دانشگاه های قبلی دانشجویان پرستاری و بهداشت حرفه ای
 • تنظيم و اعلام ساعات دروس نظري و عملي و کارآموزي دانشجويان به صورت برنامه هفتگي
 • بررسي و کنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرایش ترمی
 • انجام امور مربوط به بايگاني نامه ها و دستورالعمل های آموزشی
 • تهیه و ارائه آمارهای مربوط به امور آموزشی طبق دستور
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه و معافیت تحصیلی دانشجویان آقا و سامانه خروج از کشور
 • مسئول سامانه تائیدیه تحصیلی

 • کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش : وحید شیرمحمدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن: 05831550612

شرح وظايف:

 • انجام امور ثبت نام  و پذیرش و تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان بهداشت عمومی و فوریت پزشکی
 • بایگانی مدارک تحصیلی  و مستندات مربوط به پرونده تحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی و فوریت پزشکی
 • صدور نامه جهت ارسال به مدارس و دانشگاه های قبلی دانشجویان بهداشت عمومی و فوریت پزشکی
 • بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان  بهداشت عمومی و فوریت پزشکی اعم از کنترل پرونده آموزشی ، گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ٫اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزیها ، رعایت پیش نیاز دروس و...
 • برنامه ریزی امتحانات پایان ترم و بارگذاری در سامانه سماء
 • برگزاری فرایند قبل و حین و بعد از امتحانات پایان ترم و جمع آوری نمرات از اساتید و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان
 • مسئول سامانه نقل و انتقالات
 • انجام امور مربوط به انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف تکدرس در سامانه سماء
 • ...