واحد دانش آموختگان

معرفی واحد دانش آموختگان

  • کارشناس واحد:

کارشناس اداره آموزش :   سارا عابدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی  ارشد مدیریت امور آموزشی

 

تلفن: 05831550614

  • فرایندها
  1. فرایند فارغ التحصیلی