فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

 • لیست فرم های آموزشی
 1. انتقال موقت اسفراین
 2. انصراف از تحصیل
 3. فرم حذف و اضافه
 4. فرم درخواست اعتراض به نمره
 5. مرخصی تحصیلی
 6. فرم تسویه حساب دانشجویان
 7. انتقال دائم اسفراین
 • فرم ها
 1. فرم درخواست انتقال موقت
 2. فرم درخواست انصراف از تحصیل
 3. فرم حذف و اضافه
 4. فرم درخواست اعتراض به نمره
 5. فرم درخواست مرخصی تحصیلی
 6. فرم تسویه حساب دانشجویان
 7. فرم درخواست انتقال دائم